Przetargi i Ogłoszenia

Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń i instalacji stacji transformatorowej 6/0,4kV

Data otwarcia: 08/01/2019

Data zamknięcia: 21/01/2019


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 08 stycznia 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń i instalacji stacji transformatorowej 6/0,4kV”
  na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,516768,23d4fdc710c0fc71d7899307325d45f3.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

„Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń i instalacji stacji transformatorowej 6/0,4kV”

Termin na składanie ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade