Przetargi i Ogłoszenia

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla projektu Polimery Police / Provision of Project Management Consultancy (PMC) Services for the Polimery Police project

Data otwarcia: 07/09/2018

Data zamknięcia: 08/10/2018


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ZAINTERESOWANIU PRZETARGIEM NA ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POLIMERY POLICE

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN,  wpłaconym w całości(„Spółka”)

zaprasza do złożenia oświadczenia o zainteresowaniu przetargiem na Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu Polimery Police.

Termin na składanie oświadczenia o zainteresowaniu przetargiem upływa 08.10.2018 r. o godz. 12:00 CET.

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,478189,d256e032b96506dd1605b30b542040bf.html

Informacja o zaproszeniu do złożenia oświadczenia została również opublikowana na następujących stronach internetowych:

http://grupaazoty.com/ oraz http://pdhpolska.eu/

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

PDH POLSKA S.A.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION TO THE EXPRESSION OF INTEREST IN THE TENDER FOR THE PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY (PMC)SERVICES FOR THE POLIMERY POLICE PROJECT

PDH Polska S.A. with its registered office in Police, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, entered into the Companies Register maintained by the District Court for Szczecin-Centrum in Szczecin, 13th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000577195, with Taxpayer Identification Number (NIP): 8513187611,with a share capital of PLN 304 000 000, paid up in full (“Company”)

invites to the Expression of Interest in the tender for the Provision of Project Management Consultancy (PMC) Services for Polimery Police project.

The deadline for submission of the invitation to the Expression of Interest is on 8th October 2018, 12:00 pm CET.

Below you will find a link to the above invitation:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,478189,d256e032b96506dd1605b30b542040bf.html

Information about Invitation to the Expression of interest has been also published on following websites:

http://grupaazoty.com/ and http://pdhpolska.eu/

Detailed terms of the Tender are specified in the Invitation, and all Appendices are available as attachements to the Invitation.

In case of questions please direct all of them via Procurement Platform Login Trade.

PDH POLSKA S.A.


Dokumenty do pobrania