Przetargi i Ogłoszenia

Wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe siedziby PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 01/12/2017

Data zamknięcia: 14/12/2017


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 180.000.000 PLN („Spółka”)

 

Informuje,

 

że w dniu 1 grudnia 2017 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe siedziby PDH Polska S.A.” na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/, oraz

- http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej link do Ogłoszenia o Zaproszeniu:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,397555,a6a2364ceb03ba3cbace489aa5eab7fa.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania: 

„Wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe siedziby PDH Polska S.A.”

 

Termin na składanie ofert upływa  14 grudnia 2017 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Ogłoszenie o Zaproszeniu, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.