Przetargi i Ogłoszenia

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zawarciem umowy na wykonawstwo koncepcji infrastruktury logistycznej polipropylenu Kompleksu Petrochemicznego Police i/lub koncepcji transportu urządzeń.

Data otwarcia: 04/10/2017

Data zamknięcia: 19/10/2017


Szanowni Państwo,

ZAMAWIĄJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZOSTANIE WYSŁANE DO POTENCJALNYCH OFERENTÓW DO DNIA 31.10.2017 r.

 

Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania oświadczeń o zainteresowaniu do 19 października 2017 r. do godz 12:00 (pkt 3.1 ZAPROSZENIA DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA ZŁOŻENIEM OFERTY ZAWARCIA UMOWY NA WYKONAWSTWO KONCEPCJI INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ POLIPROPYLENU KOMPLEKSU PETROCHEMICZNEGO POLICE I/LUB ZAWARCIA UMOWY O WYKONAWSTWO KONCEPCJI TRANSPORTU URZĄDZEŃ WIELKOGABARYTOWYCH NA PLAC BUDOWY). 

 

Zamawiający informuje również, że Invitation to Bid (ZAPROSZENIE do składania ofert) zostanie wysłane do potencjalnych oferentów do dn. 26.10.2017 r.

 

ZAMAWIAJĄCY informuje, że w PRZETARGU nie mogą wziąć udziału podmioty, które złożyły oświadczenie o zainteresowaniu w przetargu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Kompleksu Petrochemicznego Police (dawniej Projekt PDH) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową (również w przypadku złożenia oświadczenia jako członkowie konsorcjum) ani podmioty powiązane podmiotów, które złożyły oświadczenie o zainteresowaniu w tym przetargu. Pod pojęciem podmiotu powiązanego należy rozumieć spółkę należącą do tej samej grupy kapitałowej co potencjalny oferent, przy czym grupa kapitałowa oznacza wszystkie spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne spółki (spółki dominującej najwyższego szczebla), która sama nie jest spółką zależną żadnego innego podmiotu, wraz z tą spółką dominującą najwyższego szczebla.

 

ZAMAWIAJĄCY informuje również, że uczestnictwo w innych przetargach organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie wyklucza udziału w PRZETARGU, a udział w PRZETARGU nie spowoduje wykluczenia z udziału w innych przetargach, które trwają w dniu przedstawienia niniejszej odpowiedzi na zapytanie potencjalnego oferenta.

 

PDH Polska S.A. informuje, że w dniu 4 października 2017 r. zostało opublikowane Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia umowy na wykonawstwo koncepcji infrastruktury logistycznej polipropylenu Kompleksu Petrochemicznego Police i/lub zawarcia umowy o wykonawstwo koncepcji transportu urządzeń wielkogabarytowych na plac budowy („Zaproszenie”) na stronach internetowych:

www.pdhpolska.eu oraz www.grupaazoty.com

 

Poniżej dołączono link do Ogłoszenia o Zaproszeniu:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,377247,4090d2a903f442167473923d4e36d78c.html

Zgodnie z pkt. 2.1. ZAPROSZENIA dopuszcza się możliwość składania Oświadczenia o zainteresowaniu oraz Oferty na jedną lub obie Części postępowania.

Spółka zaprasza do zapoznania się z treścią Zaproszenia wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w przetargu. Termin na złożenie oświadczenia o zainteresowaniu upływa w dniu 16 października 2017 r., o godz. 15:00.

---------------------------------------

Dear Sirs/Madams,

THE OWNER INFORMS, THAT INVITATION TO BID WILL BE SEND TO POTENTIAL BIDDERS UNTIL 31.10.2017

The OWNER informs that the date to express an interest to bid has been prolonged until 19th October 2017, 12 p.m. CET (pt 3.1 of INVITATION TO EXPRESS INTEREST TO BID FOR THE CONTRACT FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE POLYPROPYLENE LOGISTICS INFRASTRUCTURE OF POLICE PETROCHEMICAL PLANT AND/OR THE CONTRACT FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF OVERSIZED EQUIPMENT TRANSPORTATION TO THE CONSTRUCTIONS SITE).

 

The owner also informs that the Invitation to Bid will be send to potential bidders until 26th October.

 

The OWNER kindly informs that a CONTRACTOR who has made an expression of interest in the TENDER to select the EPC Contractor of the Petrochemical Complex Police (formerly the PDH Project)  according to lump sum turnkey formula (also when submitting the expression as members of the consortium) or affiliates of such CONTRACTOR who has made an expression of interest in the TENDER to select the EPC Contractor  are not allowed to participate in the TENDER. An affiliate is a company belonging to the same capital group like a prospective CONTRACTOR, therefore the capital group means the group of all of the companies who are directly or indirectly subsidiaries (to the ultimate parent company), and such Company is neither an affiliate to any other entity in relation to such parent Company.

 

The OWNER also informs that participation in other tenders organized by the OWNER does not preclude participation in the TENDER, and participation in the TENDER will not exclude from participation in other tenders which are ongoing at the date of presenting this reply to the request of the potential BIDDER.

 

PDH Polska S.A. kindly informs that on 4th October 2017 the Letter of Invitation to Express Interest to bid for the contract for the development of the concept of the polypropylene logistics infrastructure of Police Petrochemical Plant and/or the contract for the development of the concept of oversized equipment transportation to the construction site was published on the websites:

www.pdhpolska.eu and www.grupaazoty.com

 

Please find the link to the announcement below:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,377247,4090d2a903f442167473923d4e36d78c.html

According to point 2.1. of the LETTER there is a possibility of submitting the EXPRESSION OF INTEREST to bid for one or both Parts of the tender.

The Company invites all parties who may be interested in participation in the tender to acquaint themselves with the contents of the Letter of Invitation. The deadline for submission of the expression of interest is 16th October 2017, 3 p.m. CET.