Przetargi i Ogłoszenia

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia umowy na wykonawstwo Projektu FEED dla Instalacji Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych Kompleksu Petrochemicznego Police

Data otwarcia: 28/09/2017

Data zamknięcia: 09/10/2017


ZAMAWIAJĄCY informuje, że w PRZETARGU nie mogą wziąć udziału podmioty, które złożyły oświadczenie o zainteresowaniu w przetargu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Kompleksu Petrochemicznego Police (dawniej Projekt PDH) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową (również w przypadku złożenia oświadczenia jako członkowie konsorcjum) ani podmioty powiązane podmiotów, które złożyły oświadczenie o zainteresowaniu w tym przetargu. Pod pojęciem podmiotu powiązanego należy rozumieć spółkę należącą do tej samej grupy kapitałowej co potencjalny oferent, przy czym grupa kapitałowa oznacza wszystkie spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne spółki (spółki dominującej najwyższego szczebla), która sama nie jest spółką zależną żadnego innego podmiotu, wraz z tą spółką dominującą najwyższego szczebla.

ZAMAWIAJĄCY informuje również, że uczestnictwo w innych przetargach organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie wyklucza udziału w PRZETARGU, a udział w PRZETARGU nie spowoduje wykluczenia z udziału w innych przetargach, które trwają w dniu przedstawienia niniejszej odpowiedzi na zapytanie potencjalnego oferenta.

 

INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 180.000.000 PLN („Spółka”)

 

informuje

 

że w dniu 28 września 2017 r. upubliczniła Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia umowy na wykonawstwo Projektu FEED (Front End Engineering and Design) dla Instalacji Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych Kompleksu Petrochemicznego Police na następujących stronach internetowych:

-             http://grupaazoty.com/, oraz

-             http://pdhpolska.eu/.

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór wykonawcy Projektu FEED (Front End Engineering Design) dla Instalacji Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych Kompleksu Petrochemicznego Police.

PDH Polska S.A. informuje, iż termin na składanie oświadczeń o zainteresowaniu złożeniem oferty zawarcia umowy o wykonawstwo projektu FEED dla Instalacji Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych Kompleksu Petrochemicznego Police zostaje zmieniony z dnia 05.10.2017 r. godz. 12:00 (południe) na dzień 09.10.2017 r. godz. 15:00.

 

Poniżej dołączono link do Ogłoszenia o Zaproszeniu:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,378273,d5b57a9474a8ba3b885d9a2698f93c0b.html

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade oraz do Pana Pawła Przychodzień na adres e-mail: pawel.przychodzien@grupaazoty.com

 

Zarząd Spółki