Przetargi i Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUG WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z ICH KARCZOWANIEM I USUNIĘCIEM

Data otwarcia: 02/11/2017

Data zamknięcia: 16/11/2017


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 180.000.000 PLN („Spółka”)

 

informuje

 

że w dniu 02 listopada 2017 r. upubliczniła Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie usług wycinki drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej dołączono link do Ogłoszenia o Zaproszeniu:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,385958,164fe5fc428249767c57b31045372917.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór wykonawcy usług wycinki drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem

 

Termin na składanie ofert upływa 16 listopada 2017 r. o godz. 12:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Ogłoszenie o Zaproszeniu, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade