Przetargi i Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy na wykonawstwo Analizy procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 12/10/2017

Data zamknięcia: 24/10/2017


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 180.000.000 PLN („Spółka”)

 

informuje

 

że w dniu 12 października 2017 r. upubliczniła Zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy na wykonawstwo Analizy procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A. na następujących stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/, oraz

- http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej dołączono link do Ogłoszenia o Zaproszeniu:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,380194,fdb1a736f306cd7a1ab1e86cda9c91d9.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór wykonawcy Analizy procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A.

 

Termin na składanie ofert upływa 24 października 2017 r. o godz. 12:00. Szczegółowe warunki Przetargu określa Ogłoszenie o Zaproszeniu, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade oraz do Pana Łukasza Sotek na adres e-mail: lukasz.sotek@grupaazoty.com