Statut Spółki

Tekst jednolity Statutu PDH Polska S.A. uwzględniający zmiany dokonane:

1.      Aktem notarialnym repertorium A nr 1588/2016 z dnia 22.11.2016 r. , Notariusz Małgorzata Helon.

2.      Aktem notarialnym repertorium A nr 569/2017 z dnia 05.04.2017 r. , Notariusz Małgorzata Helon.

3.      Aktem notarialnym repertorium A nr 1629/2017 z dnia 03.10.2017 r. , Notariusz Małgorzata Helon.

4.       Aktem notarialnym repertorium A nr 1879/2017 z dnia 10.11.2017 r. , Notariusz Małgorzata Helon.

5.      Aktem notarialnym repertorium A nr 2081/2017 z dnia 20.12.2017 r. , Notariusz Małgorzata Helon.

 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Spółka działa od firmą: PDH Polska Spółka Akcyjna.

2.      Spółka może używać skrótu firmy : „PDH Polska" S.A.

3.      Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: „PDH Polska”.

4.      Spółka należy o grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azot Spółka Akcyjna.

 

§ 2

 

Założycielem Spółki jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna zwana dalej Akcjonariuszem Założycielem.

 

§ 3

 

1.      Siedzibą Spółki jest miasto Police.

2.      Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.      Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura , przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4.      Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 

§ 4
 

1.      Ilekroć postanowienia niniejszego Statutu posługują się pojęciami zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ustawy, która by ją zastąpiła  („Ustawa o rachunkowości”), jak na przykład „aktywa trwałe”, „aktywa”, „zobowiązania warunkowe”, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ustawie o rachunkowości.

2.      Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do określonej wartości (sumy) aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatecznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

3.      Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do wartości przedmiotu  czynności prawnej na podstawie której następuje oddanie składnika majątku Spółki do korzystania innemu podmiotowi, należy przez to rozumieć wartość świadczeń, jakie przysługują lub przysługiwałyby Spółce za okres roku -  jeżeli oddanie składnika majątkowego do korzystania przez inny podmiot nastąpiło na podstawie umowy  zawartej na czas nieoznaczony, albo za cały czas obowiązywania umowy -  w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.

4.      Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej.

 

 

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

 

§ 5

 

1.      Przedmiotem działalności Spółki jest:
 

1)     19.20.Z    - wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

2)     20.11.Z    - produkcja gazów technicznych,

3)     20.12.Z    - produkcja barwników i pigmentów,

4)     20.13.Z    - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,

5)     20.16.Z    - produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;

6)     20.59.Z    - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieskalsyfikowana,

7)     22.22.Z    - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

8)     35.30.Z    - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

9)     36.00.Z    - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

10)  38.11.Z    - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

11)  38.12.Z    - zbieranie odpadów niebezpiecznych,

12)  38.21.Z    - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

13)  38.22.Z    - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

14)  38.31.Z    - demontaż wyrobów zużytych,

15)  39.00.Z    - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

16)  46.12.Z    - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych,

17)  46.18.Z    - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

18)  46.19.Z    - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

19)  46.71.Z    - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

20)  46.72.Z    -sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

21)  46.75.Z    - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

22)  46.77.Z    - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

23)  46.90.Z    - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

24)  49.39.Z    - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

25)  49.50.B    - transport rurociągowy pozostałych towarów,

26)  52.10.A    - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

27)  52.10.B    - magazynowanie i przechowywanie innych towarów,

28)  52.21.Z    - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

29)  52.22.A    - działalność usługowa wspomagająca transport morski,                         

30)  52.22.B    - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,

31)  64.99.Z    - pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

32)  66.19.Z    - pozostała działalność wspierająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

33)  68.10.Z    - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

34)  68.20.Z    - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

35)  71.12.Z    - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

36)  71.20.B    - pozostałe badania i analizy techniczne,

37)  73.10.G    - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,

38)  74.14.B    - zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

39)  72.19.Z    - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

40)  74.90.Z    - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41)  82.19.Z    - wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

42)  82.30.Z    - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

43)  82.92.Z    - działalność związana z pakowaniem,

44)  84.25.Z    - działalność przeciwpożarowa,

45)  85.59.B    - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

                              

2.      Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.
 

3.      Działalność określona w ustępie 1 może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
 

4.      Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę pod warunkiem zachowania wymogów określonych we właściwych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ III

KAPITAŁY

 

§ 6

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 304 000 000,00 (trzysta cztery miliony) złotych.

 

§ 7

 

1.      Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30 400 000 (trzydzieści milionów czterysta tysięcy ) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, którymi są:

1)     akcje imienne pierwszej emisji serii A o numerach od numeru 000 000 001 do numeru 006 000 000.

2)     Akcje imienne drugiej emisji serii B o numerach od numeru 000 000 001 do numeru 006 800 000.

3)     Akcje imienne trzeciej emisji serii C o numerach od numeru 000 000 001 do numeru 005 200 000.

4)     Akcje imienne czwartej emisji serii D o numerach od numeru 000 000 001 do numeru 012 400 000.

2.      Termin wniesienia wpłat na akcje serii A:

1)     20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r., co stanowić będzie kwotę wniesioną na pokrycie kapitału zakładowego przed rejestracją,

2)     40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych w terminie do dnia 32 grudnia 2016 r.

3.      Termin wniesienia wpłat na akcje serii B: 68.000.000 (sześćdziesiąt osiem milionów) złotych w terminie do dnia 10 grudnia 2016 r.

 

§ 8

 

1.      Akcje spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

2.      Akcje Spółki są zbywalne.

3.      Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.

4.      Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

5.      Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

 

§ 9

 

1.      Akcje Spółki mogą być umorzone.

2.      Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.

3.      Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

§ 10

 

1.      Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz niepieniężne.

2.      Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

 

§ 11

 

1.      Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.      Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

3.      Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

4.      Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie akcji.

 

§ 12

 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne za akcje.

 

 

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

 

§ 13

 

1.      Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z obowiązujących przepisów prawa.

2.      W szczególności akcjonariusze maja prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ORGANY SPÓŁKI

 

§ 14

 

1.      Zarząd,

2.      Rada Nadzorcza,

3.      Walne Zgromadzenie.

§ 15

 

1.      Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.

2.      W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

 

ZARZĄD SPÓŁKI

 

§ 16

 

1.      Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2.   Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 17

 

1.      Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów, i pozostałych członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.

2.      Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

3.      Członek Zarządu musi spełniać wymogi przewidziane dla kandydatów na członków organów zarządzających w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4.      Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

5.      Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy – do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie  z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Przepis zdania pierwszego nie wyłącza możliwości udzielenia prokury samoistnej.

 

§ 18

 

1.      Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 4.

2.      Do sprawowania funkcji Prezesa Zarząd, Rada Nadzorcza powołuje osobę wskazaną przez Akcjonariusza – Założyciela, do czasu posiadania przez niego akcji.

3.      Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

4.      Zarząd pierwszej kadencji zostanie powołany przez Akcjonariusza-Założyciela.

 

§ 19

 

1.      Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach.

2.      Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.

3.      Prezes Zarządu Spółki zwołuje, ustala porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki, a w razie nieobecności Wiceprezes Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki.

4.      DO zwołania posiedzenia Zarząd u wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Zarządu. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.

5.      Prawo zapraszania gości i pracowników Spółki na całe posiedzenie przysługuje Prezesowi Zarząd Spółki.

6.      Posiedzenia Zarządu odbywa się co najmniej raz w miesiącu.

7.      Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

§ 20

 

1.    Zarząd może udzielić prokury lub pełnomocnictwa. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki upoważnionych w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2.      Odwołać prokurę lub pełnomocnictwo może każdy członek Zarządu.

3.      Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 21

 

1.      Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

2.      Każdy z członków Zarządu może domagać się podjęcia uchwały w sprawach dotyczących Spółki. Prezes Zarządu nie może odmówić przedstawienia takiej sprawy pod głosowanie. Prezes Zarządu może jednak zażądać od członków Zarządu domagających się podjęcia określonej uchwały przekazania pozostały członkom Zarządu uzasadnienia potrzeby podjęcia zgłaszanych uchwał w celu zapewnienia pozostałym członkom Zarządu możliwości pełnego przeanalizowania spraw będących przedmiotem uchwały.

3.      Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

1)     przyjęcie regulaminu Zarządu,

2)     przyjęcie regulaminu udzielania darowizn,

3)     przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

4)     tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w  § 3 ust. 3,

5)     powołania prokurenta,

6)     zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów,

7)     emisja obligacji,

8)     przyj ecie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

9)     przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu Rady Nadzorczej,

10)  przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

11)  zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiekolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, wyłączając zaciąganie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzana określonym ryzykiem,

12)  rozpoznawanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

13)  sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

 

§ 22

 

Zarząd jest zobowiązany do opracowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 8).

 

RADA NADZORCZA

 

§ 23

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

§24

1.        Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1)     powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

2)     ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie,

3)     zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

4)     delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,

5)   ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego stałego wynagrodzenia członka zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

6)     udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,

7)     ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

8)     ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

9)     składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 7) i 8),

10)  ocena sprawozdań z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności, jeżeli obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego wynika z właściwych przepisów prawa,

11)  wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania  sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,

12)  określenie zakresów i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

13)  zatwierdzenie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

14)  zatwierdzenie rocznych planów rzeczowo- finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych,

15)  uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

16)  przyjmowanie jednolitego Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

17)  zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

18)  zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

19)  opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,

20)  sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

21)  zatwierdzanie regulaminu udzielania darowizn przygotowanego przez Zarząd.

 

2.        Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

 

1)     nabycie lub rozporządzanie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałami w nieruchomości lub udziałami w prawie użytkowania wieczystego,

2)     dokonanie każdej innej czynności prawnej, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych z wyłączeniem:

a)      czynności przewidzianych w zatwierdzonych, rocznych planach rzeczowo-finansowych,

b)     zaciągania zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem,

c)      umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, surowców, zakupu towarów materiałów do produkcji.

3)     Zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza  20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych  lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku , jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia  tysięcy)  złotych lub 0,1 % sumy aktywów Spółki.

4)     Zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez z Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców , zakupu towarów, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,

5)     Zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations ) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym , lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

6)     przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,

7)     założenie lub współfinansowanie przez spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,

8)     utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,

9)     wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% ( słownie: pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

a)      zmiany Statutu lub umowy spółki,

b)     podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

c)      połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

d)     zbycia akcji lub udziałów Spółki,

e)     zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego I nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości,

f)       rozwiązania i likwidacji spółki,

 

10)  Zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie Spółki do innej spółki.

 

3.      Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
 

4.      Zgoda Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 nie jest wymagana w odniesieniu do tych czynności, których dokonanie wymaga zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem zgody Walnego Zgromadzenia.
 

§ 25

 

1.      Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 .

2.      Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

3.      Rada Nadzorcza pierwszej kadencji zostanie powołana przez Akcjonariusza – Założyciela.

4.      Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

5.      Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

6.      Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo spółkę z udziąłem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, dominującą wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

§26

Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej ( z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 3 (trzech) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie Rady Nadzorczej.

 

§ 27

 

1.        Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2.        Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

 

§ 28

 

1.      Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.

2.      Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3.      Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.

4.      Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jej Sekretarza.

 

§ 29

 

1.      Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na 2 (dwa) miesiące.

2.      Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.

3.      Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

4.      Posiedzenia Rady Nadzorczej są uchwalane.

5.      Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach.

6.      Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały

 

§ 3​0

 

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Zawiadomień można dokonywać również pocztą kurierską, albo w inny sposób pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni określając sposób przekazania zaproszenia.


2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.


3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.


4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 

 

 

§ 31

 

1.      Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2.      Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

3.      Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.

 

§ 32

 

1.      Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu. W przypadku zawierania umowy z członkami Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej winna zostać objęta cała treść czynności prawnej Spółki. Za Radę podpisy składać może Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek, wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.

2.      W przypadku sporu pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę przed sądem lub sądem polubownym reprezentuje pełnomocnik procesowy wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej.

3.      Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania określonych czynności przewidzianych w treści stosunku prawnego łączącego członka Zarządu i Spółkę. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.

 

§ 33

 

1.      Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2.      Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

3.      Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

 

WALNE ZGROMADZENIE

§ 34

 

1.      Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1)      z własnej inicjatywy

2)      na żądanie Rady Nadzorczej, wyrażone w uchwale Rady Nadzorczej,

3)      na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

2.      Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) powyżej.

3.      W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd rejestrowy wyznacza Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

4.      Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3), podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenia, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5.      Niezależnie od postanowień ust 1–3 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają:

1)      Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane,

2)      akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego i w takim przypadku akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6.      Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

 

§ 35

 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Akcjonariusza-Założyciela lub w Warszawie.

 

§ 36

 

1.      Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2.      Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listu uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi poczta elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

3.      Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4.      Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

5.      Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

6.      Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można jednak podjąć uchwałę, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Nadto wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

7.      Przedmiot i porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może, w drodze uchwały porządkowej, zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

8.      Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiając co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

9.      Żądanie, o którym mowa w ust. 8 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

10.   Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 8, zostanie złożone po terminie określonym ust. 9 wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11.   Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

12.   Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

§ 37

 

1.      Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczone przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.      Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 38

 

1.      Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile właściwe przepisy prawa oraz niniejszego Statusu nie stanowią inaczej.

2.      Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

3.      Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli właściwe przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 39

 

1.      Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

2.      Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy właściwe przepisy prawa nakazują przeprowadzenie głosowania imiennego, wniosek o zarządzenie głosowania tajnego jest nieskuteczny.

 

§ 40

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

 

§ 41

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1)      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2)      udzielenie absolutorium członkom  organów Spółki z wykonania obowiązków,

3)      podział zysku lub pokrycie strat,

4)      ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,

5)      rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z właściwych przepisów prawa,

6)      powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

7)      ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

8)      wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

9)      wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000. (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:

a.      nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,

b.      nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych,

c.      oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,

d.      objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,

10)   ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,

11)   wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenta, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

12)   podwyższenie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,

13)   emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,

14)   przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

15)   tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

16)   użycie kapitału zapasowego,

17)   postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

18)   połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

19)   zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

20)   rozwiązanie i likwidacja Spółki,

21)   rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt. 9) i 20),

22)   uchwalenie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie,

23)   ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

24)   określenie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,

25)   rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedkładanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

 

§ 42

 

1.      Wnioski w sprawach wskazanych w § 41, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 41 pkt 2), 6) i 7) oraz 21).

2.      Brak opinii Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI
GOSPODARKA SPÓŁKI

 

§ 43

 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy 31 grudnia 2016 r.

 

§ 44

 

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1)      kapitał zakładowy,

2)      kapitał zapasowy,

3)      pozostałem kapitały rezerwowe.

 

§ 45

 

1.      Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego.

3.      Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1)      dywidendę dla akcjonariuszy,

2)      pozostałe kapitały i fundusze,

3)      inne cele.

4.      Zysk, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy adekwatnie do uprawnień z posiadanych akcji.

5.      Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może większością ¾ (trzech czwartych) głosów zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, o którym mowa w ust. 3, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych.

 

§ 46

 

1.      Rachunkowość spółki jest prowadzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2.      Spółka stosuje zasady rachunkowości przyjęte w grupie kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna.

3.      Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

§ 47

 

Zarząd Spółki jest zobowiązany:

1)      sporządzić w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

2)      poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,

3)      złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

4)      przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniami Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5)      sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, w terminie nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego, o ile taki obowiązek wynika z właściwych przepisów prawa,

6)      poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,

7)      złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt. 5) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

8)      przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt. 5), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust 1 pkt 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego.

 

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 48

 

1.      Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

2.      Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu 15 (piętnastu) dni po tym terminie, a także w ciągu 15 (piętnastu) dni po jego zatwierdzeniu.

 

§ 49

 

1.      Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

2.      Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

3.      Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.