Wspólne projekty edukacyjne

ZUT

POROZUMIENIE Z ZUT Z DNIA 13.01.2016 R.

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A oraz Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie w dniu 13.01.2016 r. podpisały pierwsze porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia studentów. W ramach realizacji przedmiotowego Porozumienia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa (studia stacjonarne, II stopnia) utworzono nową specjalność – Inżynieria Procesów Wytwarzania Olefin.

 

Na mocy podpisanego Porozumienia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie zmodernizowano również wydziałowe Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania. Nakład poniesiony na modyfikację laboratorium przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. wyniósł 70 tys. euro. Laboratorium zostało wyposażone w 5 specjalistycznych stanowisk analityczno-badawczych.

 

Realizując zakres podpisanego Porozumienia Grupa Azoty Polyolefins S.A. przyznała stypendia dedykowane studentom utworzonej specjalizacji. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zagwarantowała również stypendystom możliwość odbycia praktyk oraz płatnego stażu.

 

POROZUMIENIE Z ZUT Z DNIA 10.02.2017 R.

 

Dnia 10.02.2017 r. podpisano kolejne Porozumienie o wzajemnej współpracy w sprawie kształcenia  przyszłych pracowników Grupa Azoty Polyolefins S.A. na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, w specjalności Inżynieria Procesów Wytwarzania Olefin. W ramach porozumienia Grupa Azoty Polyolefins S.A. może proponować tematy prac dyplomowych dotyczących procesu wytwarzania olefin.

 

Realizując zakres podpisanego Porozumienia Grupa Azoty Polyolefins S.A. po raz kolejny przyznała stypendia dedykowane studentom specjalizacji Inżynieria Procesów Wytwarzania Olefin. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupa Azoty Polyolefins S.A. zagwarantowały również możliwość odbycia praktyk zawodowych.

 

Ponadto w przedmiotowym Porozumieniu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zobligowała się do sfinansowania rozbudowy wyposażenia Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie ufundowanego przez Spółkę w 2016 roku.

 

Obecnie w Grupie Azoty Polyolefins S.A. zatrudnienie znalazło 6 absolwentów specjalności Inżynieria Procesów Wytwarzania Olefin.

 

AKTUALNE DZIAŁANIA

 

W 2018 roku planowane jest podpisanie listu intencyjnego z Powiatem Polickim w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Współpraca będzie miała na celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, w sposób nowoczesny, odpowiadających na realne potrzeby pracodawców.

 

Grupa Azoty Polyolefins S.A. prowadzi również prace nad uruchomieniem programu stypendialno-stażowego dedykowanego studentom kierunków technicznych. Głównym celem opracowywanego programu jest budowa kompetencji celem osiągnięcia pełnej zdolności eksploatacyjnej przyszłych instalacji produkcyjnych.

 

Ponadto trwa proces uzgadniania Porozumień z wybranymi jednostkami naukowo-badawczymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w zakresie wsparcia techniczno-badawczego.